Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata

módosítással
egységes szerkezetben

2020

 

Alulírott Dr. Vörös Ildikó (személyes adatok)*; mint az alapító a mai napon az alábbi Alapító Okirat módosítást fogadom el:

ALAPÍTÓ OKIRAT

A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító Magyarország Polgári Törvénykönyve 74/A.-74.F. § pontja, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civil.tv.) alapján tartós közérdekű célra az alábbi jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozta létre, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalta. A módosítások kurzív betűkkel, a törlések áthúzva kerültek feltüntetésre. Az Alapítvány magára nézve a 2013 évi V. tv. rendelkezéseit fogadja el irányadónak, és a módosítások alapján magát közhasznú alapítványként kívánja működtetni.

I.
ALAPÍTÓ ADATAI

Dr. Vörös Ildikó Ilona (személyes adatok)*.

II.
AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

1. Az Alapítvány neve: SZEGEDI ORVOSBIOLÓGIAI KUTATÁSOK JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

2. Az Alapítvány székhelye: 6721 Szeged, Lechner tér 15.

3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, amely saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket.

4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

5. Az Alapítvány tartós közérdekű és céljai és egyben az ezek megvalósítása érdekében kifejtett közhasznú tevékenysége:

Az alapítvány létrehozására Szent-Györgyi Albert Nobel díjának 75. évfordulójának sikere késztette az Alapítót. Az alapítvány rövid távú célkitűzése, hogy Szeged város fiataljai ne csak nagy évfordulónként találkozhassanak a tudomány kiváló képviselőivel, hanem regulárisan, évente legyen lehetőségük rá, ezzel a tudomány tisztelete, szeretete erősödjön Szeged ifjú polgáraiban. Szent-Györgyi Albert életpályájának mintájára a tudomány és kultúra összekapcsolásaként a tudományos program mellett a magyar kultúra megjelenítésére is törekszik az alapítvány. Ahogy az alapítvány neve is tükrözi, az alapítvány kezdetben orvosbiológiai területen kívánja tevékenységét folytatni. A későbbiekben – sikeres működés esetén – az alapítvány más tudomány területek vezető kutatóit is tervezi Szegedre hozni, hogy megismertesse Őket Szeged gimnazistáival, egyetemi hallgatóival és polgáraival.

Az alapítvány hosszú távú célkitűzése, hogy Szeged városát elősegítse, hogy ismét orvosi vagy egyéb területen odaítélt Nobel Díjas kutatója legyen. Ezzel a céllal Klebelsberg Kuno korábbi vallás- és közoktatásügyi miniszter stratégiáját kívánja méltatni, illetve követni, aki nélkül Szegednek nem lehetett volna Nobel díjas kutatója. Ezért az alapítvány célja kiváló kutatók, fiatal tehetségek Szegedre hozatalának elősegítése, amelyet a kormány a 2028//2015 (XII.29.) Korm. határozatban támogat (Szegedi Tudós Akadémia program). A tudós támogatás és egyben a nemzeti tudományos élet gyarapítása az Alaptörvény X. cikk értelmében a 2011. évi CLXXV. törvény 2.§. 20. pontja alapján az Alapítvány közhasznú tevékenysége.

Az Alapítvány ennek érdekében biztosítja, elősegíti, támogatja:

   - tudományos konferenciák szervezését
   - tudományos díjak megalapítását
   - oktatási, kulturális programok szervezését
   - kutatók szegedi letelepedését
   - szegedi kötődésű kutatási programok finanszírozását

6.1. Az Alapítvány jellege: Az Alapítvány nyílt, közhasznú alapítvány, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

6.2 Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy egészbeli felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor.

6.3 A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró, illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne.

6.4. Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti, a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

6.5 Az Alapítvány gazdasági és vállalkozási tevékenységet csak közhasznú és az Alapító Okiratban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és jelen okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

6.6. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

III.
AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

1. Induló vagyonként az Alapító 100 000 -Ft, azaz egyszázezer forintot rendelkezésre bocsátotta.

2. Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonának részévé válnak a későbbiekben esetleges normatív támogatások, valamint a pályázat és egyéb formában nyert cél szerinti bevételek, továbbá az Alapítványhoz csatlakozók feltételnélküli, vagy feltételekhez kötött pénzbeli és egyéb adományai, amennyiben azokat a Kuratórium elfogadja. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel. Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Alapító a vagyoni hozzájárulásának megfizetésé túl az Alapítvány tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

3. Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával.

4. Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet. Az Alapítvány működése során a gazdasági-vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles céljának megvalósítása érdekében felhasználni. Az Alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

IV.
AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA, GAZDÁLKODÁSA

1. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségi döntéssel döntenek. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

2. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okiratban felsorolt célok megvalósításának, valamint tevékenységek kifejtésének jellegét. Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében, az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat útján: ösztöndíjat, támogatást nyújthat, Alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről, valamint határidejéről, az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből — az eset összes körülményeinek mérlegelésével — megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

3. Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől — a normatív támogatás kivételével — csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

4. Az Alapítvány az Alapítót, a Kuratórium tagjait, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját — a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével — cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

5. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

6. Az Alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Az Alapítványnak hitel, visszatérítendő támogatás csak úgy nyújtható, ha a visszatérítési kötelezettség nem haladja meg az Alapítvány rendelkezésére álló vagyonát.

7. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs.

8. Az Alapítvány az alapítványokra, illetve a civil szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

V.
AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE, KURATÓRIUM,
PÁRTOLÓ TAGOK TESTÜLETE

A./ KURATÓRIUM
B./ PÁRTOLÓ TAGOK TESTÜLETE
C/ FELÜGYLŐ BIZOTTSÁG

A./

1. Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg.

2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.

3. A Kuratórium - a jogszabályok által és a jelen Alapító Okirat által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.

4. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 8 fő, melyből 2 kuratóriumi tag tagsága az általuk betöltött munkakörön, pozíción alapul a következők szerint: Az Alapító kiköti, hogy a Kuratórium tagja a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának mindenkori dékánja, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont mindenkori főigazgatója. Abban az esetben, ha a 2 munkakörön, pozíción alapuló tagsági jogú kuratóriumi tag személye megegyezik a név szerint megnevezett 6 kuratóriumi tag valamelyikével, akkor az azonossággal érintett szervezet (a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont) Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti helyettesítésre jogosult, annak hiányában a szervezet által kijelölt személy lesz a szervezetet képviselő kuratóriumi tag.

5. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről.

Határozatképtelenség esetén legkésőbb 15 napon belül a Kuratóriumot ismételten össze kell hívni. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz

6. A Kuratórium elnöke a meghozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). A határozatokat azok meghozatalát követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe, feltüntetve — a jegyzőkönyvvel egyezően- a döntés tartalmát, időpontját, ha a határozat nyomban nem alkalmazandó, akkor a hatálybalépés idejét, a döntést támogatók és ellenzők, valamint a tartózkodók által leadott szavazatok számát és a szavazó kuratóriumi tagok személyét.

7. A Kuratórium megalkothatja az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatát, amely tartalmazza a Kuratórium ügyrendjét is. A Kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az Alapító Okirat módosítására, kiegészítésére ill. mindarra, amiről az Alapító dönt.

A kuratórium legfontosabb feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. A Kuratórium fogadja el az éves beszámolót és tájékoztatja tevékenységéről szükség szerint, de minimum évente egy alkalommal az Alapítót. Az Alapítvány köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni, a Civil.tv. 29.§. (4)-(7) bek szerint.

A Kuratórium elnöke a Kuratórium által hozott határozatok egy kiadmányát az érintett kívülálló személyek részére írásban, ajánlott postai küldeményben vagy az átvétel írásos igazolásával közvetlen átadással kézbesíti.

Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat, valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke hirdetmény formájában hozza nyilvánosságra a szolgáltatások és juttatások, adományok felhasználásának, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében.

A hirdetményt a saját honlapján, ennek hiányában székhelye szerinti regionális napilapban, vagy egyéb, a nyilvánosság részére elérhető úton kell megjelentetni, az arról szóló döntést követő 30 napon belül. Ez a nyilvánosságra hozatal nem érinti az egyéb jogszabályok által előírt közzétételi, letétbe helyezési kötelezettségek alkalmazandóságát.

A határozatok könyvének, és az Alapítvány egyéb nyilvános iratainak legalább egy-egy példányát a Kuratórium elnöke az Alapítvány székhelyén köteles tartani és lehetővé tenni, hogy azokba a Kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthessen, illetőleg azokból saját költségen másolatokat készíthessen. Az Alapítvány működése, szolgáltatása igénybevételének módja, valamint a beszámolói teljes egészében nyilvánosak.

8. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.

9. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:
a.) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére, éves tevékenységi terv meghatározására,
b.) Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára,
c.) Az Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok megvalósulását elősegítők részére ösztöndíj meghatározására, odaítélésére, folyósítására,
d.) Az előző évről készített beszámoló jelentés elfogadására,
e.) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására,
f.) f.) A munkaszervezet működésének, feladatainak meghatározására, ellenőrzésére,
g.) A következő évi költségvetés elfogadására.

10. A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbségi döntéssel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A Kuratórium ülése nyilvános.

11. A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak ellátására munkaszervezetet is működtethet ügyvezető irányításával állandó jelleggel, vagy csak meghatározott feladat, projekt végrehajtására. A Kuratórium az ügyvezetéssel kuratóriumi tagot is megbízhat. Az Alapítvány a Szegedi Tudós Akadémia Program ügyintézésére az alábbi tisztségeket hozza létre:

Operatív igazgatója:

Buzás Norbert
(személyes adatok)*

Pénzügyi vezető:

Takács Anita
(személyes adatok)*

Az operatív igazgató és a pénzügyi vezető mint alkalmazottak a bankszámlák felett a projekt megvalósítása érdekében együttes aláírási jogosultsággal rendelkeznek.

Az Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával felhatalmazza a Kuratóriumot arra, hogy az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosítson, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét. Az alkalmazott képviseleti joggal való felruházására az Alapító meghatározó befolyásának tilalmára és a bankszámla feletti együttes rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kerülhet csak sor.

13. A Kuratórium elnöke és tagjai kurátori megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. A kezelő szerv vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felel.

14. A Kuratórium tagjait az Alapító határozatlan időre következők szerint jelöli ki, amely tisztség annak elfogadásával jön létre.:

A Kuratórium Elnöke:
Név: dr. Varró András
(személyes adatok)*

A Kuratóriumi tagjai:
1./
Név: Krizsó Szilvia Veronika
- aki egyben a Pártoló Tagok Testületének is elnöke -
(személyes adatok)*

2./
Név: Dr. Dux László
(személyes adatok)*

3./
Név: dr. Kemény Lajos
(személyes adatok)*
4./
Név: dr. Vígh László Károly
(személyes adatok)*
5./

Név: dr. Hegyi Péter
(személyes adatok)*

6./
Dr. Lázár György
(személyes adatok)*

7./
Dr. Nagy Ferenc István
(személyes adatok)*

A kuratóriumi tagság megszűnik:

      - a tag halálával,

      - lemondásával,

      - a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,

      - a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

Összeférhetetlenségi szabályok:

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

  • Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
  • Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
  • Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

15. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá és fölérendeltségi, vagy összeférhetetlenségi viszonyban; egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak.

B./

1. A Kuratórium mellett működik a Pártoló Tagok Testülete (PTT), mely testület döntéselőkészítő és véleményező jogkörrel bír.

2. A PTT azon kiemelt támogatókból áll, akik adott évben 2.500.000- Ft, azaz Kettőmillióötszázezer Ft feletti összegben támogatták az Alapítvány tevékenységét és PTT-be való felvételükről írásbeli kérelmükre a Kuratórium döntést hozott. A PTT taglétszáma ennek megfelelően előre meg nem határozott. A PTT tagság nem csak arra az évre vonatkozik, amikor a meghatározott összeghatár feletti támogatás megvalósult (vagyis a bankszámlán jóváírásra került, illetve afellett az Alapítvány tényleges rendelkezési joggal rendelkezett) és a Kuratórium a PTT-be való felvételről döntött, hanem mindaddig fennáll, amíg a tag a törlését a PTT-ből nem kéri vagy a PTT tag két egymást követő évben nem adományoz 2.500.000- Ft, azaz kettő és fél millió - Ft feletti összeget az Alapítványnak. A PTT tagjairól a Kuratórium elnöke nyilvántartást vezet.

3. A PTT évente legalább egyszer ülésezik, minden alkalommal a Kuratórium éves rendes ülését megelőzően, illetve azzal párhuzamosan. A PTT elnöke gondoskodik a PTT ülések írásbeli összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a PTT tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről.

4. A PTT elnöke Krizsó Szilvia kuratóriumi tag, aki kuratóriumi tagságára figyelemmel a PTT-ben szavazati joggal nem rendelkezik, és ezért a határozatképesség vizsgálatánál is figyelmen kívül hagyandó. A PTT akkor határozatképes, ha tagjai fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

5. A PTT véleményező jogkörrel bír valamennyi kuratóriumi döntési jogkörbe tartozó kérdésben, de különösen:
   a.) az Alapítvány éves beszámolóját, következő évi költségvetését illetően,
   b.) a tevékenységi terv meghatározásában.

6. A PTT ügydöntő jogkörrel bír a kuratóriumi döntési jogkörbe tartozó következő kérdésekben:
  a.) az Alapítvány 25.000.000,- Ft, azaz huszonöt millió forint feletti vagyonának felhasználásáról való döntés
  b.) az Alapítvány célkitűzésébe tartozó hosszútávú, stratégiai döntés meghozatalában összeghatártól függetlenül.
A Kuratórium ezen kérdéskörökben köteles figyelembe venni a PTT határozatát, így amennyiben a javaslatot a PTT nem támogatja, úgy a Kuratórium köteles azt elvetettnek tekinteni.

C./ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Az alapítvány a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet, három tagú felügyelő bizottságot hoz létre. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

Az alapító, 2020. 11. 09. számított 5 év időtartamra, a felügyelő bizottság tagjainak kijelölte:

Név: Kondorosi Éva (elnök)
(személyes adatok)*

Név: Dr. Ferdinándy Péter Elemér
(személyes adatok)*

Név: Dr. Reglődi Dóra
(személyes adatok)*

A felügyelőbizottság tagjaira a vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok irányadóak (Alapító Okirat, V.A.14. pont)
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülés akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, így különösen:
a.) a kuratóriumi ülésekről készült emlékeztetők figyelembevételével vizsgálja a kuratóriumi döntések összhangját az Alapító Okiratban meghatározott alapítványi célokkal;
b.) az éves Felügyelő Bizottsági jelentés szerint vizsgálja a pénzügyi – gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét és a mérleget,
c.) megvizsgálja és jóváhagyja az Alapítvány éves beszámolóját,
d.) köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást szerez arról, hogy az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetésére vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé.
e.) köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
f.) Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.


A Felügyelő Bizottság jogosult

a.) célvizsgálatot folytatni, ha az alapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja;
b.) az alapítvány ügyeiről felvilágosítást kérni, az alapítvány üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni,
c.) mindarra, amire a jogszabály kötelezi avagy felhatalmazza.


A Kuratórium elnöke az Alapítvány éves beszámolójának az tervezett elfogadási időpontja előtt 15 nappal a beszámoló tervezetet a Felügyelő Bizottságnak megküldi. A Felügyelő Bizottság az ülés előtt legkésőbb 5 nappal nyilatkozik a beszámoló elfogadásáéról. Amennyiben kiegészítő nyilatkozatra van szükség, azt a Felügyelő Bizottság haladéktalanul bekéri, hogy a beszámoló tervezett elfogadásáról a nyilatkozat megtörténjen. A beszámoló elfogadásáról szóló ülésre a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni.

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat elfogadó nyilatkozattal vállalják, amelyben nyilatkoznak az összeférhetetlenségi okokra kiterjedően is.
A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: bármely tag jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni Kuratórium tagjaitól, illetve munkavállalóitól, az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az Alapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Alapítvánnyal szemben.

A Felügyelő Bizottság az üléseiről jegyzőkönyvet vezet, határozatai vezetésére, közlésére az Alapító Okirat V.A.7. pontjában foglalt szabályok érvényesek.

VI.
AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE

1. Az Alapítványt a Kuratórium Elnöke önállóan jogosult képviselni. A Kuratórium Elnökét tartós akadályoztatása esetén dr. Hegyi Péter kuratóriumi tag helyettesíti, ebben az esetben a helyettesítőt az elnök jogköre megilleti, köteles azonban a helyettesítés tartama alatt megtett intézkedésekről a Kuratórium elnökét tájékoztatni. Bankszámla felett az Elnök önállóan, illetve az V. Fejezet 12. pontban megjelölt személyek, az ott foglaltak szerint jogosultak.
2. Az Alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium Elnöke gyakorolja. Az Alapító az Kuratórium Elnök kijelölési jogát nem tartja fenn, így a kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt
Az Alapítvány alkalmazottja képviseleti jogának módjáról, terjedelméről a Kuratórium határozattal dönt a jelen Alapító Okiratban foglalt rendelkezések szerint.

VII.
AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az Alapító Okiratot az Alapító módosíthatja.

VIII.
A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI

1. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

2. Az Alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

IX.
A BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával köteles beszámolót készíteni. Az üzleti év azonos a naptári évvel. A beszámoló formáját az Alapítvány által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

Egyebekben az Alapítvány mint civil szervezet a beszámoló elkészítésére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Az Alapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben legkésőbb május 31. napjáig a saját honlapján a nyilvánosság részére elérhető úton közzétenni, továbbá a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. CLXXXI. törvény szerint letétbe helyezni.

X.
AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNESE

Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő vagyont – az Alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon kivételével, mely visszaáll az Alapítóra - az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok támogatására kell fordítani.

Az Alapítvány megszűnése esetén köteles esedékes köztartozásait rendezni.

XI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló rendelkezései az irányadóak.

2. Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség elnyerésének feltétele, hogy a székhely szerinti törvényszék az Alapítványt határozatával jogerősen az alapítványok nyilvántartásába vegye. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján kezdheti meg.

Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza.

XII.

Az Alapító alapítói jogainak a gyakorlására halála esetére
Név: dr. Góg Csaba
(személyes adatok)*
személyt jelöli meg.

Szeged, 2020.11.23.

Záradék:

Alulírott Dr. Vörös Ildikó alapító igazolom, hogy a létesítő okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Dr. Vörös Ildikó alapító


Alulírott Dr. Gyenge Zoltán ügyvéd, (6725 Szeged, Alföldi u. 32. Szegedi Ügyvédi Kamara) a jelen alapító határozatot – e l l e n j e g y z e m 2020. 11.20. napján, Szegeden az Ügyv. tv. 2.§ (1) e) pontja alapján.

 

* a személyes adatok védelme miatt a honlapon nem jelennek meg


A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata egységes szerkezetben (2020.11.23.) PDF formátumban